Veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatás

Veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatások

Az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról rendelkezik.

A Rendelet értelmében:

 • ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet azzal, hogy az intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik;
 • természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt a végrehajtó legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet.

Ügyfélszolgálattal kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztató 2020.09.21. 08:00


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlönyben 2020. szeptember 18. napján megjelent, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet, melynek értelmében 2020. szeptember 21-től a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a száj és az orr eltakarására, oly módon, hogy az orrot és szájat folyamatosan elfedje minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben.

A fenti rendelkezés alapján felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az MKK Zrt. személyes ügyfélszolgálatán maszk viselése kötelező!


Mindazonáltal, a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében Társaságunk arra kéri, hogy a személyes ügyfélszolgálatán történő egyeztetés helyett lehetőség szerint részesítse előnyben telefonos ügyfélszolgálatunkat.

Továbbá, a tartozás befizetési módozatai közül, [melyekről az MKK Zrt. tájékoztatóiban (Tájékoztató fedezetes követelésekre és Tájékoztató fedezetlen követelésekre olvashat részletesebben] elsősorban az alábbi módot javasoljuk teljesítésre:

Egyedi átutalás: A felszólító levélben feltüntetett bankszámlaszámra, az utalás közlemény rovatában – a felszólító levélben szereplő egyedi azonosító adatai megadása mellett – teljesítve átutalását.
Telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbi elérhetőségen várja készséggel hívását:

+36 1/346-3760


Telefonos ügyfélfogadási idő:

H 8.00 – 20.00

K–CS 8.00 – 16.00

P 8.00 – 14.00


Betegen vagy betegség tüneteivel, kérjük, ne keresse fel Társaságunk Személyes Ügyfélszolgálatát helyette telefonon, elektronikus- vagy postai úton keresse meg Társaságunkat. Amennyiben mégis jól látható módon (betegen) jelenik meg Ügyfélszolgálati irodánkban, úgy a Társaságunknak jogában áll a kiszolgálást felfüggeszteni.

Bízunk megértésében és köszönjük, hogy az Ön számára is fontos az egészség védelme!

Üdvözlettel:
MKK Zrt.

Tájékoztatók a 2021-től érvényes fizetési moratóriummal kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2022. június 30. napjáig tartó fizetési moratóriummal kapcsolatos szabályok az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvényben kerültek megállapításra. A törvényben meghatározott fizetési moratórium nem vonatkozik a már megszűnt szerződésből eredő, lejárt tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségekre, így annak hatálya nem terjed ki a követeléskezelési tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozásokra, vagyis az MKK Zrt.-re sem.

Az MKK Zrt. a kialakult nehéz társadalmi és gazdasági helyzetre tekintettel továbbra is elkötelezett az iránt, hogy az Ügyfeleivel együttműködjön a helyzet megoldásában, és elsődlegesen megállapodásra törekszik a tartozások rendezésére vonatkozóan.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra is, hogy ha fizetési haladékot igényelnének, akkor előtte mérlegeljék azt, hogy az átmeneti időszakban a tartozásuk összege nem csökken, így előfordulhat, hogy a fizetési haladékot követően a tartozás rendezése nagyobb terhet jelent majd az Önök számra, mintha ezen időszakban is folyamatosan teljesítettek volna az eredeti törlesztési ütemezés szerint.

Emiatt javasoljuk Ügyfeleink számára, hogy amennyiben fizetési képességükben nem következett be negatív változás, és anyagi lehetőségük engedi, továbbra is törlesszék tartozásaikat, és a megkötött megállapodásban foglaltakat továbbra is teljesítsék. Amennyiben jelenlegi anyagi helyzetük miatt alacsonyabb törlesztőrészletet tudnak vállalni, kérjük, hogy azt is mielőbb jelezzék Társaságunk felé telefonon, email-ben, vagy postai úton.

Kérjük továbbá tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyintézés gyorsítása és a sikeres kapcsolattartás érdekében adják meg ügyintézőink számára telefonos és e-mail-es elérhetőségüket.

Tájékoztatjuk, hogy 2021. szeptember 15-én megjelent a Kormány 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelete a hiteltörlesztési moratórium módosításáról, melyben a hitelmoratórium igénybevételének feltételei módosultak.

A módosítás alapján a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig meghosszabbításra kerül.

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.

Az 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelet alapján a 2021. január 1-től kezdődő hiteltörlesztési moratórium (Moratórium 2) első szakaszát 2021. október 31-ig minden érintett – vagyis akik 2021. szeptember hónapban jogosultak a fizetési moratóriumra – számára meghosszabbítja a Kormány.

 

2021. november 1-jétől azok jogosultak a fizetési moratóriumra, akik:

2020. március 18-át követően:

 1. A háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent;
 2. Legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül;
 3. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;

 

illetve a kérelem benyújtásakor:

4. 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el;

5. 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

6. a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár; vagy

7. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül.

 

A Moratórium 2 igénybevételére irányuló kérelmét akkor is benyújthatja, ha a 2-7. pontban felsorolt feltételnek megfelelő, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban. Hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem 2021. október 1. és 31. között nyújtható be az MKK Zrt. részére. A kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy amennyiben a kérelem nem kerül benyújtásra 2021. október 31. napjáig, úgy ezt követően Ön nem vehet részt a fizetési moratóriumban.

A kérelem kizárólag a Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről" nevű nyomtatvány használatával nyújtható be.

A kérelem benyújtható:

 • személyesen ügyfélszolgálatunkon (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. I. épület 6. emelet [Madarász Irodapark]),
 • postai úton (levelezési cím: MKK Zrt. 1393 Budapest, Pf.: 307.) vagy
 • a moratorium@mkkzrt.hu email címen keresztül online formában.

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az adósságrendezési eljárásban résztvevő személyek a fizetési kötelezettségüket változatlanul teljesítsék, ezzel elkerülve a fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő hosszabbodását.

Emiatt javasoljuk Ügyfeleink számára, hogy amennyiben fizetési képességükben nem következett be negatív változás, és anyagi lehetőségük engedi, továbbra is törlesszék tartozásaikat, és a megkötött megállapodásban foglaltakat továbbra is teljesítsék.

2021. szeptember 30. napjáig érvényben lévő szabályok:

A jogszabályok alapján a 2021. szeptember 30. napjáig tartó fizetési moratórium:

 • automatikusan jár azon adósok számára, akik a 2020. évi fizetési moratóriumot 2020. decemberben igénybe vették (azaz a decemberi törlesztőrészletet nem fizették be)
 • azon adósoknak, akik a 2020. évi fizetési moratóriumot 2020. decemberben nem vették igénybe (azaz a decemberi törlesztőrészletet befizették), előre nyilatkozniuk kell arról, hogy a 2021. szeptember 30. napjáig tartó Moratórium 2-őt igénybe kívánják-e venni.


Amennyiben Önök 2020. decemberben nem vették igénybe a moratóriumot, de szeretnének élni a 2021. szeptember 30. napjáig tartó Moratórium 2-vel, úgy kérjük a Moratórium 2 igénybevételére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot juttassák el Társaságunk részére az alábbi módok bármelyikén:

 • a moratorium@mkkzrt.hu email címre
 • postai úton (levelezési cím: MKK Zrt. 1393 Budapest, Pf.: 307. ) vagy
 • a személyes ügyfélszolgálatunkra (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. I. épület 6. emelet [Madarász Irodapark])


A nyilatkozat megtételéhez Társaságunk „Nyilatkozat Moratórium 2 igénybevételére"  nevű nyomtatványa is használható. A nyilatkozat megtételére 2021. szeptember 30. napjáig van lehetőség.