KHR - Központi Hitelinformációs Rendszer

1. Mi is az a Központi Hitelinformációs Rendszer, azaz a KHR?

A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul a hitelt igénylők hitelképességének felméréséhez. A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat küldenek a szerződés megkötése után a KHR-be, valamint az intézmények az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének megállapításához. A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolhatók (pl.: adós és adóstárs azonosító adatai, a szerződés adatai, a követelések és pénzforgalmi számlák adatait, stb.), és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra használhatók fel. Magyarországon jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.

2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt?

FONTOS TUDNIA, hogy a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével – csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzítik a KHR-ben. A hozzájárulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor módosítható; a szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket. A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt – a KHR-ben lévő információra is tekintettel – megfelelő adósnak ítélte.

3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?

FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás e-mailben is teljesíthető. E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tőketartozásokról.

3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás

Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény alapján a KHR-ben kezelendők, az alábbi adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be:
?  az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím).
?  a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, az Ön ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, a törlesztés módja, gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme).

3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

A fennálló hitelszerződéssel összefüggésben kétféle adatátadás lehetséges:
?  rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme, a szerződéses öszszeg törlesztő részletének összege és devizaneme;
?  eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a már korábban átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló referenciaadatok. Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerződés megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.

3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás

3.2.1 Hiteltörlesztés elmulasztásának nyilvántartása

Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, a mulasztás adatai bekerülnek a KHR-be. FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adat-átadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek írásbeli figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. Amennyiben a tartozás nem kerül rendezésre, a pénzügyi szervezet átadja az adatokat a KHR-nek, azonban erről 5 munkanapon belüli írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli. A mulasztás adatai – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az átadástól számított 10 évig maradnak a KHRben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.

3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek és kártyavisszaélések nyilvántartása

Bekerül a KHR-be,
?  ha valaki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy
?  hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg, továbbá
?  akivel szemben a kártyavisszaélés miatt a bíróság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

A felsorolt esetekben az elutasításra és a csalásra vonatkozó adatok, továbbá a kártyavisszaéléssel kapcsolatos adatok bekerülnek a KHR-be. Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.

4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilvántartott adatokat?

Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy
?  milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket,
?  ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.

A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi határidők alapján levélben, vagy kérése esetén emailen kap hivatalos tájékoztatást.

5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van?

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen, nem megfelelően került a KHRbe, úgy Ön kérheti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a BISZ Zrt.-nek nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának eredményéről legkésőbb 7 munkanapon belül, írásban kap tájékoztatást. Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésre vagy törlésre legkésőbb 7 munkanapon belül kerül sor. Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint járt el.

6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban?

A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz. A témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján is:
Központi Hitelinformációs Rendszer

 

Hasznos címek: 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai:
BISZ Zrt.:
Székhely: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.
Honlap: www.bisz.hu
Tel.: (+36 1) 421-2505
Felügyeleti Hatóság:
Magyar Nemzeti Bank
Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
honlap: www.mnb.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám.:(+36 80) 203-776
Adatvédelmi Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
honlap: www.naih.hu
Tel.:(+36 1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

MNB tájékoztató magánszemélyek részere a központi hitelinformációs rendszerről