Megbízott Követeléskezelők

Az MKK Zrt. követelésállománya kezelésének meghatározott részét szerződéses jogviszony keretében, külső harmadik fél – továbbiakban: Kezelő – bevonásával látja el. Kezelő a szolgáltatást pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységként, a Hpt. 10.§ (1) bekezdésének ab) pontjában meghatározott függő ügynökként nyújtja az MKK Zrt. részére. A Kezelő függő közvetítőként a Követeléstulajdonos MKK Zrt. nevében és javára jár el, a Követeléstulajdonos MKK Zrt. érdekeit képviseli.

A Kezelő a lejárt tartozásokból eredő követelések érvényesítése érdekében szükséges nyilatkozatokat, felszólító leveleket, bizonylatokat, igazolásokat a Követeléstulajdonos MKK Zrt. nevében és javára aláírhatja, és a szükséges intézkedéseket megteheti. A Kezelő a tartozás megfizetésére kötelezett személlyel folytatott tárgyalások folyamán a Követeléstulajdonos MKK Zrt. képviseletében vagy nevében nem jogosult megállapodást aláírni, vagy az adóstól készpénzt átvenni, illetve a Követeléstulajdonos MKK Zrt. kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalhat. A Kezelő a Követeléstulajdonos MKK Zrt. nevében és javára hitel-tanácsadási tevékenységet nem végez.

A Kezelőt a Magyar Nemzeti Bank (jogelődje Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete), mint az MKK Zrt. függő ügynöke nyilvántartásába vette. A Felügyeleti Nyilvántartás tartalmazza mindazon pénzügyi szolgáltatók adatait, melyeket a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest, Telefon: +36 1 428-2600, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu , továbbiakban: MNB) felügyelete alá rendel, illetve amelyek közzétételét más jogszabály előírja. A Felügyeleti nyilvántartás a https://intezmenykereso.mnb.hu weboldalon érhető el.

A Kezelő tevékenységével, mulasztásával kapcsolatban benyújtott panasz tekintetében a Követeléstulajdonos MKK Zrt. jár el és a Panaszkezelési Szabályzatban (elérhetőség: www.mkkzrt.hu) foglaltak szerint vizsgálja ki és tájékoztatja a panaszost.