Meghatalmazással Történő Eljárás

Amennyiben tartozása tekintetében nem tud, vagy nem kíván személyesen eljárni, az Ön nevében és képviseletében csak olyan személy járhat el, akit Ön erre meghatalmazott, és képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolni tudja.

Amennyiben harmadik személy, meghatalmazott útján kíván eljárni, úgy tájékoztatjuk, hogy meghatalmazottak lehetnek:

- magánszemélyek,
- ügyvédek, ügyvédi irodák, 
- ügyvédi meghatalmazás alapján a meghatalmazott ügyvéd helyettese, vagy ügyvédjelöltje ügyvédigazolványának vagy ügyvédjelölti igazolványának felmutatásával,
- jogi személy.

Amennyiben Önt, tartozásával kapcsolatban meghatalmazott (jogi-, vagy természetes személy) képviseli – kivéve ügyvédi megbízás és ügyvédi meghatalmazás – és a képviseletet ellenszolgáltatás fejében, üzletszerűen látja el, úgy az Ön meghatalmazottjának rendelkeznie kell az MNB által kibocsátott pénzügyi közvetítői engedéllyel. Amennyiben ilyen engedéllyel nem rendelkezik, úgy tevékenységét – ideértve az Ön képviseletét – jogosulatlanul végzi. Az alábbi linken tudja ellenőrizni, hogy egy adott szervezet vagy személy szerepel-e az MNB által engedélyezett vagy nyilvántartásba vett pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytatók között, jelen esetben az alkuszi tevékenységet végzők között: https://intezmenykereso.mnb.hu/

Amennyiben ügyét meghatalmazott útján kívánja intézni, kérjük, hogy a Meghatalmazás nyomtatványunkat szíveskedjen kitöltve eljuttatni részünkre eredeti példányban.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem az MKK Zrt. által kihelyezett meghatalmazás mintát kívánja használni, úgy kérjük az alábbiakra legyen figyelemmel a meghatalmazás formáját/tartalmát illetően.

 A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba kell foglalni.

 Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha például

- a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
- két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és - ha törvény eltérően nem rendelkezik - lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,

A teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó részletes felsorolást és a közokiratra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-a és 323. §-a tartalmazza.

 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell legalább:

- a meghatalmazó és a meghatalmazott személyének egyértelmű megjelölését (név, személyazonosító adatok, lakcím feltüntetésével);
- azt, hogy mely, az MKK Zrt.-vel szemben fennálló tartozására/tartozásaira vonatkozik a meghatalmazás (követelésazonosító(k) feltüntetésével, vagy a valamennyi, az MKK Zrt. által nyilvántartott tartozás megjelöléssel);
- a meghatalmazás milyen cselekményekre jogosítja fel a meghatalmazottat (pl. minden cselekmény elvégzésére/jognyilatkozat megtételére jogosult az adott ügyben vagy pl. csak egyezségkötés érdekében jogosult eljárni) és
- meghatalmazás érvényességi idejét (pl. visszavonásig érvényes vagy megjelölt határnapig).
Felhívjuk figyelmét, hogy a határozatlan (visszavonásig), vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti.
-  az ügyvédi meghatalmazásra jogszabály egyéb feltételt is előírhat.

Kérjük, hogy a meghatalmazást minden esetben juttassa el eredeti példányban személyesen vagy postai úton az MKK Zrt. részére.

 FONTOS! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 161. § (1) a) pont alapján, banktitoknak minősülő adatot (pl. tartozás adatai) az MKK Zrt. harmadik személy, így az Ön meghatalmazottja részére akkor adhat ki, ha Ön a vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad az MKK Zrt. részére.

A fent írtakra figyelemmel kérjük, hogy a banktitok kiadására vonatkozó, MKK Zrt.-nek címzett felhatalmazást (pontosan megjelölve a meghatalmazott részére kiszolgáltatható banktitokkört - ami lehet teljes, valamennyi banktitoknak minősülő adat kiadására szóló felhatalmazás, vagy vonatkozhat a meghatalmazásban konkrétan megjelölt banktitok-körre):
- foglalják bele az ügyvédi, illetve egyéb teljes bizonyító erejű magánokiratnak, közjegyzői okiratnak minősülő meghatalmazásba, vagy
- azt Ön tegye meg egy külön okiratban/nyilatkozatban (ha a meghatalmazás a banktitok kiadására vonatkozó felhatalmazást nem tartalmazza), megjelölve benne a meghatalmazott személyét is, és juttassa el egy eredeti példányban az MKK Zrt. részére!

Kérjük szíveskedjen tájékoztatásunknak megfelelően eljárni! Köszönjük!